Nepristrasan savet

Prikupljanje dugova

Obaveza da postupa i / ili da ne postupi

Izdavanje i oslobađanje nepokretne imovine

Sekvestracija i vraćanje posjeda na pokretne imovine

METAJ LAW garantuje upustvo kreditoru o pravnim posledicama , preduzetipostupak od početka postuka za izvršenje i stalno obaveštavanje o preduzetim postupcima u funkciju obavlanja izvršenja

Pružene usluge:

 • ● Prokuriranje podataka za imovinu dužnika.
 • ● Prokuriranje podataka od nadležnih organa za identitet i adresu dužnika.
 • ● Prokuriranje uverenje iz javnog registra,uverenje ili primerak od strane suda ili drugog organa.
 • ● Dostavlanje spisa koji proizilaze u toku rada privatnog izvršitelja.
 • ● Dostavlanje sudskih spisa i spisa drugih upravnih organa i javni institucija.
 • ● Sastavlanje predloga za primenu izvršenje i drugih predloga za izvršenje i zaklučke.
 • ● Sastavlanje zahteva,zastavlenje zapisnika,druge službene spise
 • ● Sastavlanjeodgovora na prigovor.
 • ● Učestvovanje u janoj prodaji i preduzimanje primene izvršenje van kancelarije.
 • ● Vršenje uvida nad pokretnim i nepokretnim stvarima.
 • ● Učestvovanje u sudskim rasprava vezanim sa zahtevom radi sprečavanje neispravnosti ako je zahtev odbijen.
 • ● Izdavanje potvrda i uverenja iz predmeta po kojima postupi privatni izvršitelj.
 • ● Primenapostupka za izvršenje predvižđenim po zakonu u postupka izvršenja.
 • ● Inventarisanje pokretne stvari.
 • ● Čuvanje stvari od vrednosti iz inventarisanja,koje su prigodne za ovu nameru.
 • ● Prodaja sekvestrisanih stvari pridviđenom po zakonu.

  • Ko plača troškove postupka izvršenja ?
   Troškove postupka u vezi određivanje i obavlanje postupka izvršenja,pretvodno padaju na teret predlagaća za izvršenje odnosno kreditora kako bih se ponovo vratili zadnjem od strane dužnikaPROFIL

Stupanje na snazi zakona o izvršnom postupku br.04/L-139 Republike Kosovo ima za nameru zakonsku i pravilno nezakašnjenu u primenu postupka za izvršenje,stoga utvorao je put našaj društvi da preko privatnog izvršitela pruža službu i hitnost u primeni delatnosti u izvršnom postupku.


Šta je privatni izvršitelj ?
Privatni izvršitelj je fizičko lice sa javnom ovlaščenjom,imenovan od Ministarstvo Pravde Republike Kosovo radi primene postupka za izvršenje po zakonu o izvršnom postupku.
Privatni izvršitelj obavla svoju funkciju na celoj teritoriji Republike Kosovo,bez ograničenja teritorijalne nadležnosti po Osnovnim sudovima poštovani opština.Privatni izvršitelj ima za obavezu da stručno i Korektno primeni zakon,i poštujuči prava idoslednost svih stranaka u postupku.

Koko se pokreče pustupak izvršenje ?
Postupak izvršenje može da se pokrene po postupku kreditora protiv dužnika/ili dužnicima u nameru izvršenja svojih prava,a utvrđuje se i primenjuje od strane privatnog izvršitelja na osnovu Dokumenta za izvršenje/Izvršnog naslova/ i Poverlivog Dokumenta.Kreditor može da bude fizičko lice ili pravni subjekat nad trgovinskom društvo,kao i dužnik/može da bude fizićko lice,pravno i-ili javno.

Šta se podrazumeva Dokumenat izvršenja na osnovu Izvršnog Naslova ?
Na osnovu zakona o izvršnom postupku,dokumenat izvršenja sa izvršnim naslova su:

 • ● Izvršna odluka suda i dogovor/ sudski sporazum/
 • ● Izvršna odluka izdata u upravnom postupku i aktom dopgovora/
 • ● Notarski dokumenat za izvšenje u skladu sa Zakonom Notarije
 • ● Zaklučeni dogovor u postupku posređivanja u skladu sa zakonom za posredovanje nakon sudskog priznavanja.
 • ● Rešenja,akti i memorandumi za sudski dogovor stranaka u sudovima sudova kao i odluke stranih sudova za arbirtažu i prihvačeni dogovori u slućajevima arbirtraže kojih su prihvaćene za izvršenje na teritoriju Republike Kosovo.
 • ● Odluke i dogovori izvršenja arbirtraža u Republici Kosovo oglašenim izvršnim od strane suda.
 • ● Ugovor za hipoteku upisanim u Javni registar po zakonu.
 • ● Sudska odluka overena kao evropski nalog za izvršenje.
 • ● Dokumenat ili drugi akt koj je zakonom nazvan dokumenat izvršenja.

  • Šta se smatra Poveljivim dokumentom ?
   Izvršenje u nameru ostvarivanja zahteva u navcu i na osnovu poverlivih dokumenta kojih su:
   • ● Menice i čekovi sa povratnim računima.
   • ● Overeno uverenja od strane poslovnih knjiga za naplatu opštinske službe za sanbdevanje sa vodom,električnom strujom i nošenje otpatka.
   • ● Računi.
   • ● Dokumenti koj po značaju imaju značaj javnih dokumenata.


    • Šta treba da sadrži predlog za izvršenje ?
     Predlog za izvršenje treba da ima:zahtev za izvršenje u kojem če da se predstavi originalni dokument izvršenja,ili overeni primerak,ili poverlivi dokumenat na osnovu kojeg se traži izvršenje,podnosioc izvršenja i dužnik,adresa prebivalište-mesto boravište ili poslovno sedište kreditora i dužnika,traženi kredit koj se traži za ostvarivanje kao i sredstvo preko kojeg ima da se obavla izvršenje,objekat izvršenja ako je poznat kao i drugi poznati podaci koji su potrebni u primenu postupka izvršenja


Korisne Veze: Ministarstvo Pravde | Ministarstvo za Trgovinu i Industriju. | Poreska Administracija Kosova | Osnovni Sud Pristina