Shpallje: Kërkojmë Jurist Praktikant

🕛 7 August 2018

Përshkrimi i punës
Jurist / Praktikant

Detyrat
- Të ndërmerrë veprime përmbarimore sipas detyrave që i caktohen,
- Të merret me pranimin dhe konsultimin e palëve,
- Monitorimi i lëndëve në procedurë përmbarimore,
- Përpilimi i akteve që dalin në kuadër të punës,
- Dorëzimi i shkresave në terren sipas nevojës,
- Kryen punë dhe detyra sipas kërkesës së Përmbaruesit,
- Kryen punë dhe detyra sipas nevojave të zyrës (në zyrë apo në terren),


Kualifikimet
- Të jetë para përfundimit të studimeve si jurist;
- Përvoja e punës preferohet por nuk është e domosdoshme,
- Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe të jenë fleksibil në komunikim me kolektivin e punës dhe me palët,
- Të jetë kreativ/e, i/e aftë të punojë në grup dhe nën presion,
- Njohuri në Microsoft Office (word, excel, outlook),
- Të ketë lejën e vozitjes, kategoria "B";
- Integritet personal.

Kohëzgjatja
- 12 muaj (3 muaj provuese plus 9 muaj)

Tjera
- Ofrojmë mundёsi pёr zhvillim personal dhe tё karrierёs pёr individёt me ambicie, profesionalizёm dhe pёrkushtim pёr standarde tё larta tё performancёs;
- Pas praktikës profesionale 1 vjeçare ofrojmë mundësi punësimi me pagesë për kandidatët të cilët tregojnë përformancë të lartë në punë;
- Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë;
- Aplikacionet (CV & Letër Motivimi) të dërgohen në email info@metajlaw.com, më së largu deri më dt. 10.08.2018;
- Vërejtje: Nëse CV dhe Letër Motivimi dërgohen përmes e-mail-it si më lartë, luteni që në "subjekt" të e-mail-it, ta shkruani: " Jurist / Praktikant CV "