Shpallje: Kërkojmë Jurist Praktikant

🕛 7 August 2018

Përshkrimi i punës
Jurist / Praktikant

Detyrat
- Të ndërmerrë veprime përmbarimore sipas detyrave që i caktohen,
- Të merret me pranimin dhe konsultimin e palëve,
- Monitorimi i lëndëve në procedurë përmbarimore,
- Përpilimi i akteve që dalin në kuadër të punës,
- Dorëzimi i shkresave në terren sipas nevojës,
- Kryen punë dhe detyra sipas kërkesës së Përmbaruesit,
- Kryen punë dhe detyra sipas nevojave të zyrës (në zyrë apo në terren),

Read more