- Profesionalitet -

Shërbim profesional, efikas dhe të paanshëm në respekt të plotë të ligjit për procedurën përmbarimore dhe akteve të tjera që e rregullojnë veprimtarinë e përmbarimit.

- Përkushtim -

Shërbime cilësore dhe transparente duke vepruar në interes të propozuesit të përmbarimit por duke respektuar dinjitetin e palës kundërshtare dhe pa cenuar në mënyrë të paligjshme të drejtat dhe interesat e këtij të fundit

- Besueshmëri -

Etika, besueshmeria dhe ruajtja e sekretit profesional, duke respektuar parimin e konfidencialitetit për palët pjesëmarrëse në procedurën përmbarimore, janë parim në zyrën tonë

Për Ne

Korrektesia, përvoja dhe profesionalizmi i permbaruesve të Metaj Law është garantues për klientët tanë se problemet e pazgjidhura të tyre do të trajtohen individualisht dhe në mënyrë profesionale.PËRMBARUESIT PRIVAT

member

Rezarta Metaj
L.L.M.

Përmbaruese Private

member

Kushtrim Metaj

Partner & Përmbarues Privat